Explik nou
ou proze

Ou ena ziska le 15 Me 2019, minwi, pou avoy ou kandidatir

nou lidantite

Nou rises se rises kiltir

Nou krwar dan patrimwann kiltirel ek artistik nou pei. Nou panse li nou devwar prezerv sa patrimwann-la ek valoriz bann talan ki existe dan Moris. Rises nou pei li pas ousi par rises ek diversite nou kiltir. Nou rev, se ki nou bann zanfan kontign devlop leritaz inik ki nou ena, ek kontign konstrir nou lidantite.

Nou pe lans enn lapel pou bann proze dan domenn lar ek kiltir pou lane 2019-2020. Si ou ena enn lide ou enn inisiativ ki pou vinn ranfors nou kiltir, e ki ou bizin enn koudme, sa lapel-la li pou ou. Ou ena ziska le 15 Me 2019, minwi, pou avoy ou kandidatir.Sa lapel a proze-la form parti nou linvestisman dan patriwann kiltirel, dan kad nou program, Success Beyond Numbers. Pou konn plis lor sa linisiativ-la, klik isi

Lamizik, sante ek danse

Si ou anvi met prozekter lor nou lamizik ek so bann rasinn, lor nou bann talan vokal ou dan domenn ladans, sa kategori-la konsern ou.

Soumet enn proze

Lamizik, sante ek danse

Lar ek lekritir

Sa kategori-la pou tou bann proze viziel ek artistik, kouma lapintir, skilptir ek bann expozision. Li inklir ousi bann inisiativ dan domenn lekritir : poezi, kont, zistwar (vre ou fiksion) ou lezot liv morisien.

Soumet enn proze

Lar ek lekritir

Teat ek lar lasenn

Si ou pe sey met an plas enn pies teat ou propoz enn miz-an-senn ki valoriz nou leritaz ek nou lidantite, ou elizib pou sa kategori-la. Li konsern ousi bann lezot tip performans lor lasenn.

Soumet enn proze

Lar lasenn

Odioviziel

Lapel a proze li ousi pou bann fotograf, senaris, videograf, realizater ou lezot dimounn ki anvi met an plas enn proze pou realiz enn video, enn dokimanter, enn fim ou mem enn son.

Soumet enn proze

Odioviziel

Kontak

Pou plis linformasyon, kontakte-nou lor